piątek, 28 lipiec 2017

Przekaż 1 procent

Przekaż 1% podatku dochodowego
chorym na stwardnienie rozsiane

KRS: 0000055578

wypełnij PIT razem z nami

pitprojekt online btn 1

Fundacja na Rzecz Chorych na SM - Statut

STATUT

 

Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy

 DZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy”, nazwa skrócona „Fundacja im. bł. Anieli Salawy”

ustanowiona przez Gminę Niepołomice oraz Stefana Chłopickiego - zwanych dalej Fundatorami - aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Basztowej nr 3 dnia 02.07.1992 r., działa na podstawie:

-ustawy z dnia 6. 04. 1984 r o fundacjach /Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami/

-ustawy z dnia 24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dziennik Ustaw Nr 96 poz.873 z późniejszymi zmianami/.

-oraz niniejszego statutu.

§ 2.  Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.  Siedzibą Fundacji jest Kraków.

§ 4.  Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium innych państw,

§ 5.  Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.


DZIAŁ II

Cele Fundacji i ich realizacja

§ 6.  Celami Fundacji są

 1. Opieka i rehabilitacja osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego.
 2. Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia;
 3. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 5. Działalność charytatywna,
 6. Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618, 788 i 905).
 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 10. Nauka, szkolnictwo wyższe , edukacja, oświata i wychowanie
 11. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 12. Promocja i organizacja wolontariatu
 13. W zakresie Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

§ 7. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez:
  - organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia;
  - wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, jak i z ich rodzinami
  - ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
  - prowadzenie usług opiekuńczych w domach pacjentów ze względu na ich niesamodzielność
 2. W zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia poprzez:
  - organizowanie pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego,
  - wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne,
  - organizację festynów, pikników, imprez o charakterze kulturalnym,
  - organizację wycieczek krajoznawczych, pielgrzymek,
  - promocję turystyki jako formy aktywnej rehabilitacji społecznej i zdrowotnej.
 3. W zakresie działalności charytatywnej poprzez:
  - organizowanie kwest i publicznych zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji,
  - pozyskiwanie partnerów instytucjonalnych i osób fizycznych do wsparcia fundacji finansowo i rzeczowo,
 4. W zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618, 788 i 905) poprzez:
  - udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych mających na celu pielęgnację i opiekę nad chorymi w domu:
  • chorym przewlekle,
  • niepełnosprawnym,
  • chorym psychicznie,
  • chorym w okresie rekonwalescencji poszpitalnej,
  • osobom starszym,
  - organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia;
 5. W zakresie działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego poprzez:
  - dystrybucję sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych,
  - prowadzenie wypożyczalni i punktów napraw sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego,
  - organizowanie zajęć sportowych i wczasów rehabilitacyjnych,
  - popularyzowanie twórczości osób niepełnosprawnych, organizowanie plenerów malarskich oraz prowadzenie galerii dzieł sztuki,
  - organizację festynów, wycieczek turystycznych, pielgrzymek
 6. W zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy poprzez:
  - organizowanie pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego,
  - organizowania warsztatów aktywizacji zawodowej wraz z odbyciem stażów oraz praktyk zawodowych,
  - współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych,
 7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez:
  - aktywizację społeczną poprzez aktywność turystyczną, artystyczną i kulturalną,
  - rehabilitację,
  - działań przeciwko wykluczeniu cyfrowemu
 8. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:
  - organizowanie i finansowanie szkoleń dla opiekunów z zakresu podstaw pielęgniarstwa, psychologii i rehabilitacji,
 9. W zakresie działań na rzecz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez:
  - prowadzenie przez Fundację porad dla niepełnosprawnych z zakresu praw, obowiązków, ulg i przywilejów należnych z tytułu stanu zdrowia i statusu materialnego,
 10. W zakresie działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
  - współpracę z podmiotami promującymi i organizującymi wolontariat
  - pozyskiwanie wolontariuszy jako pomoc przy aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych i chorych na stwardnienie rozsiane,
  - edukację wolontariuszy w zakresie praw i obowiązków względem swoich podopiecznych,
 11. W zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego poprzez:
  - współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji,
  - współpracę w ramach organizacji parasolowych zrzeszającymi podmioty o podobnym zakresie działania,


DZIAŁ III

Majątek, dochody i forma działalności Fundacji


§ 8.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł pl. oraz przekazany aport rzeczowy Gminy Niepołomice w postaci zabudowanej działki o numerze 1890/6, o powierzchni 29a 56m2 oraz środki finansowe i rzeczowe nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
 3. Dochody Fundacji pochodzą z:
  – darowizn, spadków i zapisów, subwencji osób prawnych
  – zbiórek i imprez publicznych
  – dochodów majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.

§ 9. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§10. Majątek Fundacji pozostaje pod szczególną prawną ochroną, w związku z tym zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 11. Forma działalności

 1. Działalność Fundacji przewidziana w §7 może być wykonywana odpłatnie lub nieodpłatnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że:
  - pobiera odpłatność nie możne być wyższa od kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności,
  - wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy - obrotowy - za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 2. Dochód jaki może się pojawić z prowadzenia działalności wymienionej w punkcie 1 służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji.
 3. Prowadzenie odpłatnej działalności wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności.
 4. Fundacja na podstawie Art. 17, ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzysta ze zwolnień podatkowych:
  - ze względu na cele statutowe zawarte w § 6 Statutu Fundacji tj. ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów w części przeznaczonej na te cele (Art. 17 ust.1 pkt 4 u.p.d.o.p.),
  - dochody Fundacji jako organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej (Art. 17 ust.1 pkt 6c u.p.d.o.p.),


DZIAŁ IV
Organy Fundacji

§ 12. Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana w dalszej części niniejszego Statutu - Radą
 2. Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części niniejszego Statutu - Zarządem.

§ 13. W żadnym wypadku nie można łączyć członkostwa w organach Fundacji.

§ 14. Osoby wchodzące w skład Rady nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 15. Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej wyklucza możliwości wchodzenia w skład Rady.

§ 16. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, kontrolnych oraz nadzorczych.

§ 17. Rada składa się z trzech do siedmiu osób.

§ 18. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo, jedynie mogą otrzymać zwrot kosztów uzasadnionych, związanych z ich działalnością w Radzie.


§ 19.

 1. W skład rady wchodzą:
  – Fundatorzy lub osoby przez nie wyznaczone
  – Sponsorzy
  – oraz powołane przez Radę osoby, które wspierały finansowo Fundację, bądź w inny sposób zasłużyły się w realizacji celów Fundacji
 2. 2. Sponsorem Fundacji jest osoba fizyczna lub prawna, która dokona darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej w wysokości co najmniej 100.000 zł i uzyskuje (o ile wyraża zgodę) tytuł Sponsora Fundacji.

§ 20.

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący
 3. Przewodniczący Rady może udzielić pełnomocnictwa Wiceprzewodniczącemu lub innemu członkowi Rady w zakresie pełnionej przez niego funkcji.
 4. Przewodniczący Rady w szczególności:
  – ustala przedmiot, termin, miejsce posiedzenia Rady
  – reprezentuje Radę na zewnątrz
  – inicjuje i organizuje prace Rady

§ 21.

 1. Rada zbiera się nie mniej niż dwa razy do roku
 2. W jej posiedzeniu bierze udział członek Zarządu, o ile zostanie zaproszony do wzięcia udziału w posiedzeniu Rady lub wezwany do złożenia wyjaśnień.

§ 22. Rada w szczególności:

 1. zatwierdza opracowane przez Zarząd roczne programy i wieloletnią strategię działania Fundacji oraz nadzoruje ich realizację.
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Fundacji
 3. rozpatruje zmiany w składzie osobowym Zarządu na wniosek Zarządu.
 4. zatwierdza wysokość wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji.
 5. występuje do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Zarządu.
 6. na wniosek Zarządu podejmuje uchwały w sprawie zmian Statutu, połączenia się z inną Fundacją, utworzeniu oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

§ 23. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony.

§ 24.

 1. Zmiany w składzie Rady mogą nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 2. Odwołania członka Rady dokonuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący na skutek:
  – permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady i nie uczestniczenie w posiedzeniach.
  – trwałej utraty kontaktu z członkiem Rady, trwającej ponad rok.
  – istotnego naruszenia postanowień Statutu i nie realizowania uchwał Rady.
  – umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji.
  – zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady
 3. Nowych członków powołuje Rada na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w celu rozszerzenia składu Rady.

§ 25.

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób i zostaje wybrany na czas nieokreślony przez Radę Fundacji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 2. Fundator może zostać członkiem Zarządu z zastrzeżeniem wynikającym z §13.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona osoby pełniące funkcje Prezesa i Wiceprezesa, pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu pełnią funkcje członków Zarządu.

§ 26. Zarząd ma wszystkie i wyłączne kompetencje w zakresie zarządzania i reprezentowania Fundacji i odpowiada przed Radą za realizację jej celów statutowych.

§ 27. Zarząd Fundacji w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz
 2. opracowuje i uchwala roczne i wieloletnie plany i strategie działania Fundacji uwzględniając wnioski Rady w tym zakresie.
 3. zarządza majątkiem i funduszami Fundacji
 4. przyjmuje darowizny, subwencje, zapisy na rzecz Fundacji.
 5. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagradzanie i nagrody dla pracowników biura Fundacji
 6. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze w biurze Fundacji
 7. nadaje tytuły: Sponsora Fundacji i Przyjaciela Niepełnosprawnych.
 8. tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne
 9. przygotowuje i składa Radzie roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji
 10. zgłasza Radzie wnioski w sprawie: zmiany statutu, połączenia z inną fundacją, utworzenia Oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.
 11. występuje do Rady z wnioskiem dotyczącym zmiany lub poszerzenia składu osobowego Zarządu.

§ 28.

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego Zarządu
 3. Przy podejmowaniu uchwał każdy członek Zarządu w głosowaniu ma jeden głos, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa a podczas jego nieobecności głos Wiceprezesa.

§ 29.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego Zarządu może składać członek Zarządu Fundacji upoważniony przez Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 30.

 1. Zmiany w składzie osobowym Zarządu dokonuje Rada.
 2. Rada może dokonać zmian przewidzianych w punkcie1 na wniosek Zarządu.
 3. Zmiany w składzie osobowym Zarządu mogą również nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji osoby wchodzącej w skład Zarządu, odwołania lub śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 4. Złożenie wniosku do Rady o odwołanie przez Radę osoby wchodzącej w skład Zarządu może nastąpić w przypadku:
  – permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków i nie uczestniczenia w posiedzeniach.
  – utraty kontaktu z osobą wchodząca w skład Zarządu przez okres dłuższy niż rok.
  – istotnego naruszenia postanowień Statutu i nie realizowania uchwał Zarządu.
  – umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji
  – zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Zarządu
  .


DZIAŁ V
Zmiana Statutu

§ 31.

 1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Rada na wniosek Zarządu
 2. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych celów FundacjiDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 32.

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
 2. Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 33. Statut niniejszy zaczyna obowiązywać od momentu zarejestrowania go przez właściwy Sąd Rejestrowy.


{backbutton}