piątek, 28 lipiec 2017

Przekaż 1 procent

Przekaż 1% podatku dochodowego
chorym na stwardnienie rozsiane

KRS: 0000055578

wypełnij PIT razem z nami

pitprojekt online btn 1

Fundacja na Rzecz Chorych na SM - Wyniki przetargu "OSTOJA"

Kraków dnia, 27.05.2010

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. Zmianami) informuję, że w prowadzonym przez : Fundację Na Rzecz Chorych na SM im. Anieli Salawy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Adaptację budynku na Pensjonat dla chorych na SM w Woli Batorskiej - etap II" w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 4 oferty, z których trzy zostały odrzucone, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 3:


OFERTA NR 3
Firma:
Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „KAZ-BUD"
Pojawie 40 32-821 Zaborów
za cenę brutto : 999.525,65 zł
Jest to oferta spełniająca warunki SIWZ i otrzymała - 100 pkt.


2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że zostały odrzucone oferty następujących wykonawców:
Firmy:
GIPS-BUD S.C. Stanisław & Tomasz Piwowar
ul. Wyżynna 16a, 30-17 Kraków
za cenę brutto : 958.215,27 zł

Uzasadnienie:
Przyczyną odrzucenia oferty jest fakt, iż oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w SIWZ wymagał dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie przedmiaru robót. Wykonawca powyższego wymogu nie dopełnił albowiem w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym są następujące nieprawidłowości:
OFERTA NR 1
 • 1) W poz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 176, 288, 291, 292 nie uwzględniono nakładów robocizny
 • 2) W poz. 66 kosztorysu ofertowego uwzględniono rury z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom.100mm zamiast rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom.100mm w otulinie filtracyjnej
 • 3) W poz. 33, 34, 35, 36 w nakładach materiałowych nie uwzględniono źródeł światła .
 • 4) W poz. 70 i 312 uwzględniono obrzeża betonowe zamiast obrzeży betonowych kolorowych
 • 5) W poz. 122 uwzględniono prefabrykowane rynny z blachy z cynku zamiast prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej.
 • 6) W poz. 129 uwzględniono podokienniki prefabrykowane dł. 1,50m szer. 50cm zamiast prefabrykowanych podokienników długości 2,10m i szer. 50cm
 • 7) W poz. 132 uwzględniono tynk mineralny zamiast tynku akrylowego
 • 8) W poz. 135 uwzględniono blachę powlekaną płaska zamiast blachy powlekanej gr. 1mm
 • 9) W poz. 185 uwzględniono przewód YDYp 3x2,5mm2 zamiast przewód YDYp 3x1,5mm2
 • 10) W poz. 286 uwzględniono płytki kamionkowe GRES zamiast płytek klinkierowych szkliwionych, mrozoodpornych, antypoślizgowych R10, STROHEN-KERAPLATTE 294x294x10mm
 • 11) W poz. 327 uwzględniono płaskownik 30x4mm zamiast przęseł z płaskowników 30x4mm w ramach z kształtowników
Wprowadzone przez oferenta zmiany powodują obniżenie jakości materiałów określonych w SIWZ i nie są rozwiązaniami równoważnymi.
Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie jest tożsamy z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego.

Oferta jest niezgodna z przedmiarem robót i zgodnie z pkt 14.9. SIWZ podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:
Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 6 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Firmy:
Firma Budowlana Budorem Adolf Błachno
ul. Bohaterów Września 28, 32-043 Skała
za cenę brutto : 1 043 694,00 zł
OFERTA NR 2


Uzasadnienie:
Przyczyną odrzucenia oferty jest fakt, iż oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w SIWZ wymagał dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie przedmiaru robót. Wykonawca powyższego wymogu nie dopełnił albowiem w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym są następujące nieprawidłowości:

 • 1) W poz. 66 kosztorysu ofertowego uwzględniono rury drenarskie karbowane pvc d=100mm zamiast rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100mm w otulinie filtracyjnej
 • 2) W poz. 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119 kosztorysu ofertowego zmieniono przedmiar uwzględniając 121,181 m2. zamiast 128,181 m2 .
 • 3) Poz. 286 zmieniono przedmiar stosując poz. 2806/05 z KNR 2-02 zamiast 2805/05 z KNR 2-02.

Wprowadzone przez Wykonawcę zmiany powodują obniżenie jakości materiałów określonych w SIWZ i nie są rozwiązaniami równoważnymi.
Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie jest tożsamy z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego.

Oferta jest niezgodna z przedmiarem robót i zgodnie z pkt 14.9. SIWZ podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:
Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 6 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.


OFERTA NR 4 Firmy:
Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego >>WIKPOL<<
ul. Kościelna 59, 33-370 Muszyna
za cenę brutto : 930 201,70 zł


Uzasadnienie:
Przyczyną odrzucenia oferty jest fakt, iż oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w SIWZ wymagał dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie przedmiaru robót. Wykonawca powyższego wymogu nie dopełnił albowiem w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym są następujące nieprawidłowości:

 • 1) W poz. 66 kosztorysu ofertowego uwzględniono rury drenarskie z PCV o śr. nom. 100-125mm zamiast rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom.100mm w otulinie filtracyjnej
 • 2) W poz. 119, 120, 289 kosztorysu ofertowego uwzględniono zaprawę klejową zwykła Ceresit - CM 11 zamiast zaprawy elastycznej UNIFIX-2K
 • 3) W poz. 122 uwzględniono prefabrykowane rynny z blachy z cynku zamiast prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej.
 • 4) W poz. 123 uwzględniono balustrady stalowe zamiast balustrad tarasowych ze stali nierdzewnych oszklonych szkłem bezpiecznym piaskowanym.
 • 5) W poz. 128 uwzględniono podokienniki prefabrykowane 20cm zamiast prefabrykowanych podokienników długości 1,50m i szer. 20cm
 • 6) W poz. 129 uwzględniono podokienniki prefabrykowane 50cm zamiast prefabrykowanych podokienników długości 2,10 i szer. 50cm
 • 7) W poz. 132 uwzględniono płyty styropianowe 14cm zamiast płyt styropianowych EPS 70-040 gr. 14cm
 • 8) W poz. 133 uwzględniono płyty styropianowe 5cm zamiast płyt styropianowych EPS 70-040 gr. 3cm
 • 9) W poz. 135 uwzględniono blachę powlekana płaska zamiast blachy powlekanej gr. 1mm
 • 10) W poz. 148 uwzględniono folię polietylenową gr. 0,2mm zamiast folii polietylenowej gr. 0,3mm
 • 11) W poz. 156 uwzględniono pochwyt stalowy zamiast pochwytu z rur nierdzewnych
 • 12) Poz. 184 zmieniono przedmiar stosując poz. 0207/01 KNR 5-08 zamiast 0207/02 KNR 5-08.
 • 13) W poz. 263 uwzględniono gniazda komputerowe RJ-45 kat 5 zamiast zgodnie z odpowiedzią na zapytanie RJ-45 kat. 6
 • 14) W poz. 288 nie uwzględniono zaprawy klejowej UNIFIX-2K oraz fugi elastycznej FLEXFUGE
 • 15) W poz. 291 i 292 nie uwzględniono nakładów R, M i S.

Wprowadzone przez Wykonawcę zmiany powodują obniżenie jakości materiałów określonych w SIWZ i nie są rozwiązaniami równoważnymi.
Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie jest tożsamy z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego.
Oferta jest niezgodna z przedmiarem robót i zgodnie z pkt 14.9. SIWZ podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:
Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 6 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.


3. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie niezwłocznie po dopełnieniu wszelkich formalności, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.)


{backbutton}