piątek, 28 lipiec 2017

Przekaż 1 procent

Przekaż 1% podatku dochodowego
chorym na stwardnienie rozsiane

KRS: 0000055578

wypełnij PIT razem z nami

pitprojekt online btn 1

Fundacja na Rzecz Chorych na SM - Przetarg "OSTOJA"
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych


1. Zamawiający
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 4222811, fax 12 4300758, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.fundacia-sm.malopolska.pl
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN:
„Adaptacja budynku na pensjonat dla chorych na SM w Woli Batorskiej - II etap"
2. Tryb udzielenia zamówienia: - przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 223, poz. 1778 także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),

2)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796),

3)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795).

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39–46 Prawa zamówień publicznych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
1)
Adaptacja części wschodniej poddasza na 8 pokoi i 3 łazienki przystosowane dla 12 osób niepełnosprawnych; w tym roboty budowlane, instalacje wod-kan, instalacje elektryczne, winda dla osób niepełnosprawnych.
2)

Dobudowa świetlicy i sali komputerowej oraz adaptacja pomieszczeń w części południowo-wschodniej na salę terapii zajęciowej i gabinet psychologa, w tym roboty budowlane, instalacje wod-kan, co., instalacje elektryczne.

3)
Wykonanie pochylni i uchwytów dla osób niepełnosprawnych; oświetlenie zewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu (alejki spacerowe, ogrodzenie, parking).
Powierzchnia użytkowa II etapu adaptacji parteru wynosi 172,85m2 Powierzchnia użytkowa II etapu adaptacji poddasza wynosi 163,48m2 Razem powierzchnia użytkowa II etapu wynosi 336,33 m2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzuje dokumentacja: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz rzuty parteru i poddasza, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.
Zastosowane materiały powinny posiadać certyfikaty zezwalające na zastosowanie w budownictwie. Zgodnie z art.10 Ustawy Prawo Budowlane Wykonawca przedstawi powyższe certyfikaty oraz dołączy do dokumentacji powykonawczej, którą sporządzi po zakończeniu realizacji zamówienia. Warunki, obmiaru, wykonania i odbioru robót - zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane, Polskimi Normami i opisem technologicznym przedstawionym w kodach pozycji przedmiaru zgodnie z KNR-ami.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do przedstawionych (o parametrach równoważnych lub wyższych) i opisanych w przedmiarach robót. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach znaki towarowe i nazwy są przykładowe. W przypadku materiałów i urządzeń równoważnych muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do użytku na terenie Polski.
KODY CPV:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, dróg, wyrównanie terenu

3.2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

3.3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

3.4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia zgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

3.5. Wymagania organizacyjne
Wykonawca odpowiada we własnym zakresie za bezpieczeństwo na terenie prowadzonych robót.
4. Termin wykonania zamówienia - do 30.11.20l0 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)
posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W tym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)

wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)

wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)

wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)

osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)

spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7)

spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)

osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)

podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.


5.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1)

wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)

nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3)
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4)
nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.5. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

5.6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się odrzuconą. Warunkami udziału w postępowaniu są również:

5.7. Udokumentowanie wykonania min. 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem, wartością i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
5.8. Dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.
5.9. Udzielenie minimum 36 miesięcy gwarancji.
5.10. Posiadanie polisy lub innego dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełniania warunków przez Wykonawcę zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wg zasady spełnia" -nie spełnia". Nie spełnienie chociaż jednego z wymaganych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona


6. Wykaz o
świadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2);
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3);
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4 do 8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
g) aktualne zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
h) Informację o osobie, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy (załącznik nr 4); należy dołączyć uprawnienia do kierowania robotami w specjalności odpowiadającej przedmiotowi przetargu (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz.1118 z późn. zmianami) oraz zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego ( zgodnie z ustawą z dnia 15.XI1.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów D. U. z 2001 r. nr 5 poz.42 z późn. zmianami). W przypadku gdyby osoba przewidziana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie jest jego pracownikiem, należy dołączyć umowę przedwstępną lub oświadczenie o gotowości do współpracy;
i) Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich daty i miejsca wykonania (załącznik nr 5). Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (np. referencje);
j) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
k) Jeżeli uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo;
l) Pełnomocnictwo do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia m) dowód wpłacenia/ wniesienia wadium, n) kosztorys ofertowy szczegółowy.

6.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6c,6f,6g składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.
Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6d, 6e składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.1., 6.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
6.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

UWAGA
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty przedłożone w formie kopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.


7. Informacje o sposobie porozumiewania si
ę zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

7.1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaxu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.
W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.
7.2. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, oraz zamieści je na stronie internetowej www.fundacia-sm.org.
2)
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.fundacja-sm.org.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6)
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

7.3. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1)
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2)

Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie Internetowej www.fundacia-sm.org.

3)

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4)

Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5)

Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6)

Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.fundacia-sm.org.8. Osoby uprawnione do kontakt
ów z wykonawcami
Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest: Ryszard Głowa - PPHiU KOPROBUD, 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11 , godz. 9.00-15.00, Tel/fax. (12) 276-19-15,
9. Wymagania dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66,poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego: PKO BP I Oddział Kraków nr 43 1020 2892 0000 5102 0186 7076.
Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w formie dokumentów wymienionych w ppkt. b, c, d oraz e - ich oryginał należy złożyć w kasie Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy, natomiast kserokopię należy dołączyć do oferty.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 17.05.2010 roku o godz. 1030
Terminem wniesienia wadium jest data wpływu na konto Zamawiającego, dlatego wpłat w formie pieniężnej należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem. Kserokopię dowodu wpłaty wadium Wykonawca musi dołączyć do oferty. Na dokumencie wpłaty wadium należy określić jakiego przetargu dotyczy.
10. Zwrot wadium
Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177). Na wniosek Wykonawcy którego oferta została wybrana zamawiający może zaliczyć wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Sytuacja ta może mieć miejsce tylko wówczas, gdy wadium zostało wniesione w pieniądzu.
11. Termin wiązania ofertą:
Termin wiązania ofertą wynosi 30 dni.
12. Opis sposobu przygotowania oferty
a)
Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania komputerze lub nieścieralnym atramentem, na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do s.i.w.z.
b)

Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę oraz poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c)

Oferta winna być podpisana przez oferenta. Wszelkie strony oferty oraz wszelkie miejsca , w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

d)

Ofertę należy umieścić w kopercie, która winna zostać zaadresowana na Zamawiającego - Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy, ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków i zawierać oznaczenia: Oferta- „Adaptacja budynku na pensjonat dla chorych na SM w Woli Batorskiej - II etap" oraz "NIE OTWIERAĆ PRZED 17.05.201 Orgodz. 1100". Poza oznaczeniami podanymi wyżej, powinna posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

e)

Oferent zostanie powiadomiony jaki nr otrzymała jego oferta. Wszystkie oferty otrzymane od oferentów po terminie określonym w pkt 13 zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

f)
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem pkt. 12 ppkt d, a koperta będzie dodatkowo opatrzona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANE".
g)

Oferent nie może wprowadzać zmian w ofercie, ani jej wycofać po upływie terminu składania ofert.13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w siedzibie Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy, Kraków ul. Dunajewskiego 5, w terminie do dnia: 17.05.201 Or. dogodź. 1030.
Oferty zostaną otwarte przez Komisję powołaną przez Zamawiającego w dniu: 17.05.201 Or. o godz. 1100.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy, Kraków ul. Dunajewskiego 5 w kolejności ich składania.
14. Opis sposobu obliczenia ceny

1.

W druku „Oferta" (załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać cenę oferty netto i brutto, która musi określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia.

2.

Cena oferty traktowana będzie jako wynagrodzenie kosztorysowe.

3.

Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

4.

Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.

5. Podstawę do obliczenia ceny oferty stanowią przedmiary robót.
6.

Kosztorysy należy opracować metodą kalkulacji szczegółowej uwzględniającej ceny jednostkowe robót.

7.
Wartość podatku VAT dla niniejszego zamówienia publicznego wynosi 22%.
8.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o takie same podstawy wyceny, jakie zostały określone w przedmiarze robót dla każdej pozycji kosztorysowej lub w oparciu o kalkulację indywidualną.

9.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego pominie jakąkolwiek pozycję przedmiaru, zmieni przedmiar lub podstawę nakładów, ewentualnie, gdy pozycji kosztorysu ofertowego będzie więcej niż w przekazanym przedmiarze - chyba, że zmiany te będą wynikać z zastosowania rozwiązania równoważnego.15.
Informacje dotyczące walut obcych , w jakich mogą być prowadzone rozliczeni między zamawiającym a wykonawcą:
Rozliczenia wynikające z wykonania umowy dokonywane będą w złotych polskich.
16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Cena – 100%
Sposób oceny ofert:
Cena – max 100 pkt. x 100%
– oferta z najniższą ceną – 100 pkt.
 

cena najniższa

 
– następna badana oferta =

----------------------

x 100 x 100%
 

cena badana

 


17. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Po upływie ustawowych terminów na składanie ewentualnych odwołań zamawiający powiadomi oferenta o terminie i miejscu podpisania umowy.
18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny (brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
19. Warunki zawarcia umowy.
Oferent , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym wg projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz 1655 tekst jednolity z późn. zm.)
21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:
Rozliczenia wynikające z wykonania umowy dokonywane będą w złotych polskich.


Załączniki:

1)

Zał. Nr 1 - Oferta (pobierz...)
2) Zał. Nr 2 - Art. 22 ustawy PZP (pobierz...)
3) Zał. Nr 3 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania (pobierz...)
4) Zał. Nr 4 - Potencjał kadrowy (pobierz...)
5) Zał. Nr 5 - Doswiadczenie zawodowe (pobierz...)
6) Zał. Nr 6 - Projekt umowy (pobierz...)
7) Zał. Nr 7 - Przedmiar robót (pobierz...)
8) Zał. Nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pobierz...)
9) Zał. Nr 9 - Rzut parteru (pobierz...)
10) Zał. Nr 10 - Rzut poddasza (pobierz...)
     
     
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU "OSTOJA"

(pobierz...)
  Załącznik - Schemat tablicy E-2 (pobierz...)

 

 
Zatwierdził
(podpis)
Kraków, dn 30-04-2010
 

{backbutton}