piątek, 28 lipiec 2017

Przekaż 1 procent

Przekaż 1% podatku dochodowego
chorym na stwardnienie rozsiane

KRS: 0000055578

wypełnij PIT razem z nami

pitprojekt online btn 1

Fundacja na Rzecz Chorych na SM - Regulamin Centrum

REGULAMIN PORZĄDKOWY
CENTRUM OSTOJA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Regulamin niniejszy określa organizację i porządek dwutygodniowych turnusów opiekuńczych dla chorych na stwardnienie rozsiane.
2.
Rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej rozpoczyna się z chwilą dostarczenia do Biura Zarządu wypełnionego przez zainteresowanego lub jego opiekuna zgłoszenia wraz z zaświadczeniem o wydolności krążeniowej i oddechowej wystawionym przez lekarza.
3.
Kolejność przyjęcia zależna jest od charakteru schorzenia, wskazań terapeutycznych i kolejności zgłoszeń. Do Centrum przyjmowane są pierwszej kolejności osoby cierpiące na stwardnienie rozsiane oraz w miarę wolnych miejsc osoby z innymi neurologicznymi schorzeniami narządu ruchu. Decyzję o przyjęciu podejmuje komisja kwalifikacyjna.
4.
Zakwalifikowany uczestnik winien wpłacić uzgodnioną kwotę przed rozpoczęciem turnusu.

II. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
   
1.
Uczestnik turnusu opiekuńczego zobowiązany jest zabrać ze sobą: dokumenty osobiste, zapas przyjmowanych leków, strój do ćwiczeń (dres), tenisówki lub adidasy, pidżamę dwuczęściową zapinaną z przodu oraz w razie konieczności zapas pampersów. Przy przynoszeniu do centrum przedmiotów wartościowych takich jak pieniądze, precjoza itp. należy pamiętać, że personel naszej placówki nie odpowiada za nie, jeżeli nie zostaną wcześniej oddane do depozytu pielęgniarce dyżurnej.
2.
Uczestnicy winni zgłaszać się w dniu przyjęcia w godzinach 17:00-18:00.
3.
Centrum Ostoja zapewnia przyjętemu:
całodobową opiekę pielęgniarską,
zabiegi rehabilitacyjne,
pomoc psychologiczną,
łóżko rehabilitacyjne w 2 lub 3 osobowym pokoju z przystosowaną łazienką i całodzienne wyżywienie.
4.
Uczestnikom turnusu udziela się świadczeń odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym.
5.
Uczestnicy przebywający w Centrum otrzymują 3 posiłki dziennie. Posiłki wydawane i spożywane są w pomieszczeniach wyznaczonych do tego celu lub w salach chorych. Kuracjuszom, którzy z różnych względów wymagają pomocy w spożywaniu posiłków asystują pielęgniarki lub opiekunki. Udział w karmieniu mogą brać również bliscy chorego.
6.
Rozkład dnia:
6:00- 8:00
obchód pielęgniarski,toaleta poranna -w miarę potrzeby pomoc pielęgniarki lub opiekunki
8:30- 9:00
śniadanie
13:30-14:00
obiad
18:30-19:00
kolacja
19:00-22:00
czas do dyspozycji uczestników, obchód pielęgniarski, toaleta wieczorna
22:00- 6:00
cisza nocna
 
Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-15:00
Pomoc psychologiczna w formie rozmów indywidualnych, uczestnictwa w grupie wsparcia, oraz grach i zajęciach grupowych oferowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-19:00
7.
W porze obchodów pielęgniarskich, dokonywania zabiegów rehabilitacyjnych oraz w porze posiłków, chorzy zobowiązani są do przebywania w przeznaczonych dla nich miejscach.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1.
Uczestnik ma prawo do życzliwego traktowania i poszanowania godności osobistej, poszanowania swojej prywatności i zapewnienia intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
2.
Uczestnik ma prawo złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw do:
– kierownika Centrum
– Zarządu Fundacji
3.
Do pielęgniarek dyżurnych kierować należy wszelkie spostrzeżenia, niepokoje i pytania dotyczące wykonywanych zabiegów higienicznych, żywieniowych, związanych z organizacją czasu wolnego i zabaw.
4.
Skarga powinna być złożona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 7 dni od daty naruszenia tych praw.
5.
Uczestnik ma obowiązek:
przestrzegać porządku dnia i na bieżąco stosować się do zaleceń personelu medycznego
nie niszczyć przedmiotów i udostępnionego sprzętu a wypadku awarii lub uszkodzenia sprzętu fakt ten niezwłocznie zgłaszać w recepcji
przestrzegania całkowitego zakazu spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych
przestrzegania całkowitego zakazu: palenia tytoniu w obiekcie Centrum, jedynie w miejscach wyznaczonych do tego celu
przestrzegania całkowitego zakazu używania grzałek i żelazek w pokojach
uczestnikom nie wolno przebywać na sali rehabilitacyjnej bez opieki pracownika medycznego. Przebywanie na sali rehabilitacyjnej po godzinie 15:00 jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z magistrem fizjoterapii i każdorazowo poinformowaniu pielęgniarki dyżurnej
uczestnicy w przypadku konieczności opuszczenia Centrum, obowiązani są uzyskać zgodę pielęgniarki dyżurnej. Po uzyskaniu takiej zgody przepustkę wydaje pracownik recepcji. Uczestnik zobowiązany jest do powrotu w wyznaczonym terminie. Fakt opuszczenia Centrum winien być odnotowany w „Rejestrze wyjść”
o możliwości pójścia na spacer, wyjścia do kiosku czy do ogrodu decyduje pielęgniarka dyżurna, która określa czas przebywania Pacjenta poza oddziałem. Moment wyjścia i powrotu zgłaszany jest pielęgniarce dyżurnej, która odnotowuje ten fakt w „Rejestrze wyjść”
przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00
opuszczenia pokoju w dniu wyjazdu do godziny 11:00
okazania w recepcji potwierdzenia zwrotu wypożyczonych rzeczy
uregulowania należności z tytułu ewentualnych szkód materialnych powstałych z jego winy

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem regulują ogólnie obowiązujące przepisy prawne.
2.
Regulamin Porządkowy Centrum wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji.