661 709 005 ,Ostoja 605 507 005 biuro@fundacja-sm.org

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

dot. komunikacji elektronicznej oraz strony internetowej https://fundacja-sm.org oraz zgody na informowanie o działaniach Organizacji.

Poniższy dokument realizuje obowiązek informacyjny z artykułu 13 RODO.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy, ul Dunajewskiego 5, 31-963 Kraków, Nr KRS 00000 55578 (dalej jako Fundacja).

Fundacja wyznaczyła Inspektora danych osobowych – Ewelinę Matkowską. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać w następujący sposób:– e-mail: ido@fundacja-sm.org, tel. 12 430 07 58 lub listownie na adres siedziby Fundacji. Wykorzystując te dane może Pani/Pan uzyskać wszelkich informacji, dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym wycofać ewentualnie udzielone zgody na przetwarzanie danych.

 1. JAK WESZLIŚMY W POSIADANIE PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH:

w związku z użyciem przez Pana/Panią komunikacji elektronicznej (e-mail, facebook) w celu skontaktowania się z nami, a w związku z tym w celu odpowiedzi i realizacji tego zgłoszenia, kontaktu,

w związku ze skorzystaniem przez Pana/Panią z naszej strony internetowej https://fundacja-sm.org lub poprzez nasz fanpage na portalu Facebook,

w związku z wyrażeniem zgody na przekazywanie informacji o nowych projektach i działalności statutowej Fundacji, w tym o przedsięwzięciach i projektach, przesyłaniu zaproszeń i ofert z nimi związanych, w formie e-mail i/lub telefonicznie w zależności od zakresu wyrażonej zgody.

 1. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe zostały przetwarzane są w celu:

 • odpowiedzi na kontakt, realizacji zgłoszenia elektronicznego, zgodnie z treścią wiadomości, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • informowania o działalności Fundacji, prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług za pomocą strony www oraz fanpage na Facebooku, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),
 • zapewnienia działania niektórych usług serwisu internetowego, usprawnienia funkcjonalności i atrakcyjności Serwisu prowadzenia statystyk na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest usprawnienie prowadzonej przez Fundację działalności (dot. też cookies – patrz Szczegółowa informacja o plikach cookies) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • informowania przez Fundację o działalności statutowej Fundacji, w tym o  przedsięwzięciach i projektach, przesyłaniu zaproszeń i ofert z nimi związanych, w formie e-mail i/lub telefonicznie w zależności od zakresu wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży lub wynajmu sprzętu w ramach działalności: sklepu  rehabilitacyjno-medycznego i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i rowerów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane przechowywane za pomocą portalu Facebook przetwarzane są również zgodnie z regulaminem dostawcy tej usługi, który jest administratorem danych w tym zakresie.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane są przetwarzane do momentu:

 • wycofania zgody w dowolnym momencie lub wyczerpania się celu, w związku z którym została udzielona. Wycofanie zgody nie powoduje, że dotychczasowe przetwarzanie danych staje się bezprawne,
 • wyczerpania się celu związanego z prawnie uzasadnionym interesem Fundacji, zaprzestaniem realizacji działania w postaci strony www lub fanpage’a.

Dane zebrane w związku z realizacją umowy sprzedaży lub najmu przechowywane są przez okres trwania umowy w celu jej realizacji oraz po jej zakończeniu w celu:

 • rozwiązania ewentualnych spraw spornych,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, o ile dotyczy,
 • dokonywanych na nasze potrzeby analiz statystycznych,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy (przedawnienie ewentualnych roszczeń).

Przechowujemy również Pani/Pana dane osobowe na potrzeby naszej sprawozdawczości wobec podmiotów, które dofinansowują nasze działania przez czas wskazany w umowach z nimi i o ile skorzystano z działań przez nie dofinansowanych.

Fundacja dokłada wszelkich starań, aby bezpiecznie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, stosując odpowiednie narzędzia w celu ich zabezpieczenia. Dostęp do danych mają tylko upoważnieni pracownicy, przeszkoleni z zakresu ochrony danych.

 1. JAKIE SĄ PANI/PANA PRAWA?

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, usunięcia, sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, wniesienia sprzeciwu.

 1. SPOSÓB KORZYSTANIA Z UPRAWNIEŃ:
 • może Pani/Pan sprostować dane, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 • może Pani/Pan żądać usunięcia danych, gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, cofnie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych; zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych albo będą one przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważy Pani/Pana, że dane są nieprawidłowe, na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość lub, gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zażąda Pani/Pan ich pozostawienia lub gdy Pani/Pana dane nie będą już potrzebne, ale mogą być wykorzystanie do obrony praw lub dochodzenia roszczeń;
 • ograniczenie jest możliwe również gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy mamy prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy i odbywa się ono w sposób zautomatyzowany (np. komputerowo).
 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze i rachunkowe lub dostawców rozwiązań informatycznych. Serwery Fundacji znajdują się w Polsce. Fundacja nie przekazuje danych do państw spoza Europejskiego Obszaru  Gospodarczego (EOG). W niektórych przypadkach dostarczamy dane do podmiotów dotujących działania Fundacji.

COOKIES:

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym, w ramach prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierającym naszą działalność, wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań ,w zakresie wynikającym z żądania.

 1. SKARGA DO ORGANU

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. SPRZECIW – KIEDY JEST UZASADNIONY?

Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pan/Pani znalazł/a,
 • przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 1. PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE, W TYM PROFILOWANIE

Przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych), lecz nie ma to wpływu na Pani/Pana prawa i obowiązki, gdyż nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie dokonujemy profilowania w rozumieniu RODO.

 1. PLIKI COOKIES

Pliki cookies są wykorzystywane przez Fundację w celach zapewnienia pewnych funkcjonalności Serwisu, w celach statystycznych oraz w celu usprawnienia funkcjonalności i atrakcyjności Serwisu.

Fundacja (Administrator strony www oraz fanpage na Facebooku) gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników:

 • zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)
 • gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego;
 • Serwis zbiera adresy IP Użytkowników, domeny, adresy poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używane przeglądarki oraz systemy operacyjne, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Dane te są wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad. Użytkownik, który nie akceptuje ich powinien opuścić stronę internetową. Może również wyczyścić plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Szczegółowa informacja o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. W celu uzyskania dalszych informacji zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Polityka obowiązuje od dnia 25.06.2018 r.